Национален Совет на инвалидските организации на Македонија
  www.nsiom.org.mk     Испечати ја страната   Прати ја на пријател
За НСИОМЦели и задачиРаководствоЧленки на НСИОМПрограма за работаАктивности на НСИОМАктивности надвор од земјата
Контакт
Национално координативно тело
Добредојдовте на веб страницата на Националниот Совет на инвалидските органицации на Македонија
   
  АКТИВНОСТИ НА НСИОМ

Преглед на активности на ЗИОМ од 01.01.2004 година до31.12.2004 година

Министерство за труд и социјална политика

03-27/1 од 26.01.2004 г. - Допис до Министерство за труд и социјална политика за состанок за Закон за инвалидски организации;

03-60/1 од 10.02.2004 година - Реакција до министерот Јован Манасиевски за непоканување за учество на јавната расправа по Законот за социјална заштита;

03-103/1 од 11.03.2004 г. - допис до Државниот секретар Ацо Јаневски со барање Министерството за труд да и предложи на Владата да донесе одлука како минатата година без да се шири кругот со нови корисници;

03-104/1 од 11.03.2004 г. - барање прием кај Министерот Јован Манасиевски во врска со одлуката за финансирање за 2004 година;

03-137/1 од 30.03.2004 година - благодарност до Министерот Јован Манасиевски за вклучување на Заедницата во изготвување на Законот за вработување на инвалиди со надеж дека оваа пракса ќе се применува при изготвување на дуги закони;

16.04.2004 г. средба со Министерот за труд и социјална политика;

19.04.2004 година - состанок во Министерството во врска со Правилникот за доделување средства од Посебниот фонд при Заводот за вработување;

Бр.03-167/1 од 30.04.2004 г. - доставување Акциона програма на ЗИОМ за 2004 година;

Бр.03-198 од 21.05.2004 година - доставување забелешки по однос на Предлог Правилникот за критериумите на доделувањето на средствата од Посебниот фонд при Завод за вработување;

Бр.03-204/1 од 26.04.2004 година - барање прием кај Државниот секретар Ацо Јаневски околу статусот на Инвалидските организации во локалната самоуправа;

Бр.03-332/1 од 27.09.2004 година и 332/2 од 27.09.2004 г. - предлози во врска со Законот за игри на среќа и забавни игри до Министерот Јован Манасиевски и до Боге Чадиновски;

Бр.03-334/1 од 02.09.2004 и 03-334/2 од 17.09.2004 година - Барање за прием кај Јован Манасиевски во врска со Законот за игри на среќа;

Бр.03-348/1 од 15.09.2004 година - предлози и забелешки по Законот за социјална заштита;

14.10.2004 г. - средба со Сузана и Софија од Министерство за труд и социјална политика на РМ-терминологија;

04.11.2004 година - средба со Заменик Министерот Максуд Али - терминологија, Закон за инвалидски организации, Закон за игри на среќа;

Министерство за образование

03-121/1 од 17.03.2004 година - барање прием кај Азис Положани со цел запознавање со програмските активности на ЗИОМ;

25.03.2004 година - остварена средба со Државниот секретар во Министерство за образование;

05.11.2004 година - средба со Раководител на Сектор за основно оббразование - Кирил Ристевски;

Министерство за финансии

03-28/1 од 26.01.2004 г. - Допис до Министерство за финансии за состанок за Закон за инвалидски организации;

03-107/1 од 11.03.2004 г - барање прием кај Министерот Никола Поповски во врска со одлуката за финансирање за 2004 година;

03-107/2 од 18.03.2004 г - повторно барање прием кај Министерот Никола Поповски во врска со одлуката за финансирање за 2004 година;

03-107/3 од 24.03.2004 г - барање прием кај Министерот Никола Поповски во врска со одлуката за финансирање за 2004 година;

Бр.03-333/1од 02.09.2004 година - Предлози до Министерот Никола Поповски во врска со Законот за игри на среќа и забавни игри;

Бр.03-336/1 од 03.09.2004 година - Барање прием кај Министерот Никола Поповски во врска со Законот за игри на среќа и забавни игри;

Бр.03-336/2 од 17.09.2004 година - Повторно барање прием кај Министерот Никола Поповски во врска со Законот за игри на среќа и забавни игри;

03-336/3 од 12.10.2004 година - допис до Министерот за финансии - г-дин Никола Поповски;

22.09.2004 година - Одговор до НКТ од Министерот за финансии на предлозите од страна на Заедницата за Законот за игри на среќа;

27.09.2004 година - средба со Државниот секретар во Министерството за финансии во врска со Законот за игри на среќа;

03.09.2004 г. средба со Вера Зенделска во Министерство за финансии;

Министерство за наворешни работи

Бр. 03-205 од 26.05.2004 г. - барање иннформации дали “Полио плус” е овластено од Министерството за надворешни работи да ја преставува Македонија во ОН при изготвување на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност; (одговор добиен на 28.05.2004 година)

Министерство за правда

03-26/1 од 26.01.2004 г. - Допис до Министерство за правда за состанок за Закон за инвалидски организации;

Претседател на РМ

Бр.03-447/1 од 25.11.2004 година - барање прием по повод “3-ти Декември” кај претседателос Бранко Црвенковски;

Влада на РМ

Бр.03-123/1 од 18.03.2004 година - Барање за заложба на премиерот Бранко Црвенковски за побрзо донесување на Одлуката за финансирање на ЗИОМ и членките за 2004 година;

Бр.03-123/2 од 24.03.2004 година - Повторен допис за заложба на премиерот Бранко Црвенковски за побрзо донесување на Одлуката за финансирање на ЗИОМ и членките за 2004 година;

25.03.2004 година - остварена средба со Советникот во Влада Кире Наумов во врска со Одлуката за финансирање за 2004 година;

Собрание на РМ

Бр.03-74/1 од 18.02.2004 година - Барање прием кај Тито Петковски за запознавање од страна на ЗИОМ по одредени законски проекти, кои се или ќе бидат ставени на дневен ред на седниците на Собранието;

Бр.03-75/1 од 18.02.2004 година - Барање прием кај Теута Арифи за запознавање од страна на ЗИОМ по одредени законски проекти, кои се или ќе бидат ставени на дневен ред на седниците на Собранието;

Бр.03-76/1 од 18.02.2004 година - Барање прием кај Јани Макрадули за запознавање од страна на ЗИОМ по одредени законски проекти, кои се или ќе бидат ставени на дневен ред на седниците на Собранието;

Бр.03-138 од 31.03. 2004 година - Барање средба со Лилјана Поповска и Силвана Бонева за понатамошна соработка со ИППЛГ;

Бр.03-166/1 од 27.04.2004 година - Допис до Г-ѓа Лилјана Поповска;

Бр.03-504/1 од 15.12.2004 година - допис до Лилјана Поповска во врска со намалениот надомест за нега и помош од друго лице;

-30.09.2004 г. средба со Цветанка Илиева претседател на Законодавно правната комисија во Собранието на РМ;

28.10.2004 г. - средба со Лилјана Поповска, претседавач на ИППЛГ;

11.11.2004 година - средба во Секретаријат за законодавство со Евица Димовска;

Дописи до Заедница на единиците на локална самоуправа

Бр.03-39/1 од 30.01.2004 година - Допис до претсердателот на ЗЕЛС, г-дин Горан Ангелов;

Завод за вработување на РМ

Бр.03-353/1 од 21.09.2004 година - реакција по задоцнето доставување на материјали за седница на Управниот одбор;

Медиуми:

Бр.03-503/1 од 15.12.2004 година - Реакција по намален надомест за нега и помош од друго лице;

Остварени средби:

28.01.2004 година - Работна група за локална самоуправа - средба со претседателот на ЗЕЛС, г-дин Горан Ангелов во врска со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа;

17.02.2004 година - средба со Благоја Гешовски;

16.02. - средба со претставници од Норвешка;

Организирани трибини и состаноци:

02.02.2004 г. - Работилница во организација на Заедницата на инвалидските организации на Македонија, а во врска со Законот за измени и дополнување на Законот за здруженија на граѓани и фондации;

29.03.2004 година - трибина во организација на ИППЛГ - предлог иницијативи за измена и дополнување на одредени решенија во законите кои се однесуваат на унапредување на движењето на лицата со инвалидност;

07.05.2004 година - трибина на иницијатива на ЗИОМ во организација на ИППЛГ на тема “Иницијатива за донесување Закон за инвалидски организации;

07-09.07.2004 година - советување во Охрид во соработка со Полио плус на тема “Единствен глас”;

- 5 седници на Советот на ЗИОМ

- 7 состаноци на Работна група за организирање и финансирање

- 4 состаноци на Работна група за локална самоуправа

- 1 состанок на Работна група за статусот на стручните секретари во ЗИОМ

- 2 состанока на Работна група за Закон за инвалидски организации

- 1 состанок на Работна група за Законот за вработување на инвалиди

- 1 состанок на Работна група за Законот за социјална заштита

- 1 состанок со претставници на Полио плус